Chính tả: Nghe – viết: Lương Ngọc Quyến – Cấu tạo của phần vần

0
vanban img - Chính tả: Nghe - viết: Lương Ngọc Quyến - Cấu tạo của phần vần

Chính tả: Nghe – viết: Lương Ngọc Quyến – Cấu tạo của phần vần

Hướng dẫn

I. NGHE VIẾT

– Viết đúng, trình bày đúng bài chính tả.

– Chú ý viết đúng danh từ riêng; ngày, tháng, năm; những từ khó viết: mưu, khoét, xích

sắt,…

II. LUYỆN TẬP

* Bài tập 2

– Trạng (vần ang), nguyên (vần uyên), Nguyễn (vần uyên), Hiền (vần iên), Khoa (vần oa), thi (vần i).

– làng (vần ang), Mộ (vần ô), Trạch (vần ach), huyện (vần uyên), ẩm (vẫn âm), Bình (vần inh).

* Bài tập 3


Tiếng

Vần

Âm đệm

Âm chính

Âm cuối

trạng

a

ng

nguyên

u

n

Nguyễn

u

n

Hiền

n

Khoa

a

thi

i

làng

a

ng

Mộ

ô

Trạch

a

ch

huyện

u

n

Cẩm

â

m

Bình

i

nh

Minh Nguyệt

Xem thêm:  Chính tả: Nghe - viết: Buôn Chư Lênh đón cô giáo - Phân biệt âm đầu tr / ch, thanh hỏi / thanh ngã

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *