Mẫu giấy giới thiệu chuẩn theo quy định của pháp luật

0

Mẫu giấy chuẩn theo quy định của bộ tư pháp:

Mẫu 1.11 – Giấy giới thiệu

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –

Số:       /GGT- … (3)….

…. (4)…., ngày ….. tháng ….. năm 20…

GIẤY GIỚI THIỆU

 

…………………………….. (2)……………….. trân trọng giới thiệu:   

Ông (bà)………………………………. (5)………………………………………….

Chức vụ:………………………………………………………………………………..

Được cử đến:…………………………. (6)………………………………………….

Về việc:………………………………………………………………………………….

Loading...

……………………………………………………………………………………………………

Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà) có tên ở trên hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy này có giá trị đến hết ngày………./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (cấp giấy giới thiệu).

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

(4) Địa danh

(5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được giới thiệu.

(6) Tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu tới làm việc.

Từ khóa tìm kiếm

  • quy định của pháp luật về giấy giới thiệu
  • quy định về giấy giới thiệu
  • quy dinh ve giay gioi thieu
  • gi?y gi?i thi?u
  • quy định việc cấp giấy giới thiệu
Xem thêm:  Ngữ văn 9: Anh/ chị hãy thuyết minh về con Trâu