Mẫu giấy giới thiệu của tổ chức, doanh nghiệp

0

của tổ chức, doanh nghiệp áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp, tổ chức cán bộ công nhân viên đi liên hệ công tác để giải quyết các công việc của công ty, tổ chức mình:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do-


Kính gửi: …………………………………………………………..

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu:

Ông (bà):  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Loading...

CMND số:……………………………………………………..Cấp ngày:…………………………Nơi cấp:………………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Được cử đến: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị quý cơ quan hết sức giúp đỡ ông/bà ……………………………………………..hoàn thành nhiệm vụ.

Có giá trị hết ngày…./……. /20………..                                     ……..ngày…….tháng………năm 20….

Thủ trưởng đơn vị

Từ khóa tìm kiếm

  • yhs-ddc_bd
Xem thêm:  Phân tích giá trị lịch sử của bản "Tuyên ngôn độc lập”. Nêu một vài cảm nhận về phong cách nghệ thuật trong văn chính luận của Hồ Chí Minh qua bản "Tuyên ngôn Độc lập” này