Thẻ: suy nghĩ về câu ngạn ngữ không phải cái gì óng ánh cũng là vàng